EU President for a moment


Dear friends, Dragi prieteni,
I have just heard about a very cool contest for which I am too old to participate, but which could be interesting for some of your friends. Am aflat recent despre un concurs fain, pentru care eu sunt prea bătrân să particip, dar care ar putea fi interesant pentru prietenii voștri.
The Information Office in Romania of the European Parliament launched a contest for youngsters of 18-35 years. Funny! Youngsters at 35…. 🙂 Biroul de Informare al Parlamentului European a lansat un concurs pentru tineri intre 18 și 35 de ani. Haios! Tineri la 35 de ani …. 🙂
They have to send a video in which they imagine being the EU President holding the first speach. Concurenții trebuie să trimită un video în care ei apar ca Președintele Uniunii Europene ținând primul discurs.
The speach has to express (these are the criteria to be rated) European values, a concise and good message, inspiration, personality and a good film quality (you can find full details here: http://www.europarl.ro/ro/ue_si_tinerii/tribuna_europei.html). Discursul trebuie să exprime (astea sunt criteriile de concurs) valori europene, un mesaj concis și convingător, inspirație, personalitate și o bună calitate a filmului (puteți găsi toate detaliile concursului la link-ul http://www.europarl.ro/ro/ue_si_tinerii/tribuna_europei.html).
The deadline for submitting the film is June 30, 23:59. Termenul limită de trimitere a materialelor video este 30 iunie, ora 23:59.
The prize is a work visit to the European Parliament. Premiul constă intr-o vizită la Parlamentul European.
Apart of the prize announced by the organisers, the contest seems pretty cool to me for a couple of other reasons, though a trip to Bruxelles would not harm, either. 🙂 Dincolo de premiul anunțat, concursul mi se pare fain pentru o mulțime de alte motive, deși o excursie la Bruxeles nu mi se pare de refuzat. 🙂
–          it is a test of skills, and testing own limits is always interesting and challenging;

–          it is cool: walk in other’s shoes, in this specific case the EU President;

–          video is the next CV: innitially you had to knock on hundreds of companies to drop your paper CV, then email got the momentum, and now it is the time for video-CVs and Skype interviews; any practice might help;

–          video conferences are a BAU (business as usual) practice in today corporations, practice would help;

–          in Europe, more and more matters are solved from Bruxelles, and understanding the decisional processes might be useful;

–          practice makes perfect: if you do not want, you do not have to submit the video, but you can make it as fun, review it and improve it yourself in whatever time you need, and by the time you are requested to make a video (video CV or a video presentation), you are already experienced;

–          you can play, look, observe, criticise, improve or make fun of yourself (before sending the video, or you can choose not the send it at all) without being embarassed by a crowd;

–          you can learn and practice skilss such as: public speaking, prove leadership skills, argumentation, debate, promoting local interest in a global context, mobilise and engage for your passion/ vision (contagion effect), research (the project needs serious research), verbal and non-verbal skills (such as posture, tonality, gestures);

–          you can get support from your friends to criticise (identify weaknesses) or help you (suggest improvements);

–          it is a good opportunity to get familiar with the EU agenda, administration framework and environment; in the end, this is the future for all European countries;

–          you get a clear feed-back: if your presentation is amongst the first three, you got it!

–          este un test al aptitudinilor, și testarea propriilor limite mie mi s-a părut dintotdeauna ceva interesant și captivant;

–          este distractiv să te imaginezi în postul altcuiva, mai ales al Președintelui EU;

–          video-ul este viitorul CV-ului; dacă la început trebuia să bați la sute de uși pentru a-ți depune CV-ul în format hârtie, în timp email-ul a câștigat teren semnificativ, dar acum este momentul CV-urilor video și al inreviurilor pe Skype; un exercițiu în plus nu poate fi decât de ajutor;

–          conferințele video sunt la ordinea zilei în corporații, și orice exercițiu prealabil ar ajuta;

–          în Europa, din ce în ce mai multe lucruri sunt administrate de la Bruxelles, și înțelegerea proceselor decizionale nu ar face altceva decât să ajute;

–          practica creează perfecțiunea: dacă nu vreți, puteți să nu trimiteți materialul video, dar realizarea lui poate fi interesantă, poate fi îmbunătățit oricând și , la momentul în care va apărea o cerință (pentru un CV video sau o prezentare video), deja va exista experiență;

–          puteţi filma, privi, observa, critica, îmbunătăţi sau face mişto de propria realizare (înainte de a trimite materialul video, sau puteţi chiar alege să nu îl trimiteţi deloc) fără să fiţi stânjeniţi de privirile unei audienţe;

–          puteți învăța și exersa abilități precum: vorbitul în public, exersarea abilităților de ledership (conducere), argumentare, dezbatere, promovarea interesului local într-un context global, mobilizare și angajare pentru pasiunea/ viziunea dvs (efectul de contagiune), documentare (proiectul necesita documentare “serioasă“), exersarea de abilități verbale și non-verbale (postură, tonalitate, gesturi);

–          poate fi obținut sprijin din partea prietenilor pentru critica constructivă (identificarea slăbiciunilor) sau pentru îmbunătățiri (îmbunătățiri) ;

–          este un bun prilej pentru familiarizarea cu agenda europeană, cadrul și mediul administrativ; până la urmă, asta e direcția pentru toate statele europene;

–          primești un feed-back imediat și clar: dacă ești între primii trei, ai câștigat!

I would be glad if my post helps somebody, either to self-development and/or to earn a prize. Aș fi bucuros dacă postarea mea ar ajuta pe cineva, fie pentru dezvoltare personală, fie pentru câștigarea premiului.
Please spread the news. As LinkedIn will automatically takeover the post (to 1000+ direct connections), I will advertise the contest on Facebook, and hope for the news to be of help to somebody. Răspândiți veștile, vă rog. Cum LinkedIn va prelua automat postarea (către peste 1000 conexiuni profesionale directe), voi face public concursul pe Facebook, cu speranța că va fi de ajutor cuiva.
Advertisements
This entry was posted in EU related. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s